POČETNA
O NAMA
ORGANIZACIJSKE JEDINICE
DOKUMENTI I OBJAVE
GALERIJA
 

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Vatrogasna zajednica Grada Zadra, ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13, 85/15.).
Cilj  Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje, te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Sukladno Zakonu, Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Podnošenje zahtjeva za pristup informaciji

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informaciji (pisanog ili usmenog):

  1. Pisanim putem, na adresu: Vatrogasna zajednica Grada Zadra, Put Murvice 24, 23000 Zadar
  2. Putem elektroničke pošte: vzg-zd@vzg-zd.hr
  3. Telefaksom na broj: 023/300-962
  4. Telefonom na broj: 023/300-950 ili 023/300-959
  5. Osobno u Vatrogasnu zajednicu Grada Zadra, od ponedjeljka do petka od 7:00 do 14:30 sati.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Sukladno članku 18. Zakona o pravu na pristup informacijama, pisani zahtjev mora sadržavati slijedeće:

  1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
  2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
  3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na slijedećem linku: Zahtjev za pristup informaciji

 

Dopuna i ispravak informacije

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku  od 15 dana od dana dobivanja informacije.
Tijelo javne vlasti  o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravku informacije odlučit će u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.
Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na slijedećem linku: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je, člankom 5. stavak 1. točka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama, definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.
Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. U svrhu ponovne uporabe tijelo Javne vlasti nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija, niti ima obvezu ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na slijedećem linku: Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

Naknada za pristup informaciji

Vatrogasna zajednica Grada Zadra ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

....VAŽNI BROJEVI:

VATROGASCI - 193
POLICIJA - 192
HITNA POMOĆ - 194
CENTAR 112 DUZS - 112

 

e-mail:
vzg-zd@vzg-zd.hr

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Vatrogasna zajednica Grada Zadra, 2016. / Sva prava pridržana / design by ZK